Haags Emancipatie Studiefonds

Inleiding.
Bij een aantal organisaties bestond al enige tijd zorg over het beperkt aantal vrouwen dat doorstroomt naar een hoger opleidingsniveau, waarbij geringe financiële middelen een vaak doorslaggevende rol speelt. Dat heeft er medio 2012 toe geleid dat de Gemeente Den Haag gelden heeft vrijgemaakt voor het Haags Emancipatie Studiefonds en dit fonds in beheer heeft gegeven aan de Stichting Samenwerking Sociale Fondsen.

Doelstelling.
Het verstrekken van bijdragen aan Haagse vrouwen zodat het voor hen mogelijk wordt een opleiding tot maximaal MBO-niveau te volgen. In uitzonderingsgevallen kan besloten worden ook een bijdrage te leveren, die het vrouwen mogelijk een HBO-opleiding af te ronden.

 

De aanvraagprocedure.
Deze wijkt niet af van de gebruikelijke procedure van de SSSF, die staat beschreven op de pagina ‘Aanvragen’. Kort samengevat is nodig:

Een volledig ingevuld aanvraagformulier dat is ondertekend door zowel de vertegenwoordiger van de aanvragende instantie als de vrouw waarvoor de aanvraag wordt ingediend.

Een door de aanvragende instantie opgestelde sociale rapportage, waarin het hoe en waarom van de aanvraag wordt verduidelijkt.

Een exacte opgave van de kosten (bewijs van inschrijving en factuur van de opleidende instantie).

Er kan in één keer maar voor maximaal 1 jaar worden aangevraagd. Voor vervolgjaren moet steeds een nieuwe aanvraag worden ingediend.  

Hoogte van de uitkering.
Een uitkering zal in de regel niet hoger zijn dan € 1500. In beginsel wordt de bijdrage verstrekt in de vorm van een lening, die evenwel pas dan zal worden teruggevorderd als een opleiding ‘verwijtbaar’ wordt afgebroken.

Besluitvorming.
De besluitvorming vindt plaats op het bureau van de Stichting SSF.

Niet eens met het besluit?
Als de aanvrager zich niet kan vinden in het besluit van het bureau van de Stichting SSF , dan kan hij of zij binnen 4 weken een schriftelijk Verzoek tot Herziening bij het Algemeen Bestuur indienen.