Aanvragen

Door wie?
De stichting onderhoudt géén direct contact met haar cliënten. Zij accepteert alleen aanvragen van professionele hulp- en dienstverleners,  Ook het vragen om en verstrekken van nadere informatie e.d. gaat via deze functionarissen.

Voor wie?
De Stichting SSF is er voor alle Haagse ingezetenen die door omstandigheden in een bijzondere noodsituatie zijn geraakt. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar:

 • personen met een minimum inkomen en/of personen die, bijvoorbeeld als gevolg van beslag op inkomen, al gedurende langere tijd op minimum-niveau leven;
 • ouderen, zieken en kinderen in een achterstand-situatie;
 • personen die als gevolg van de problemen hun werk dreigen te verliezen dan wel (nog) niet kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt.

Wat kan aangevraagd worden?
In principe hanteert de Stichting SSF de regel dat zij open staat voor alle aanvragen waarvan een professionele hulp- of dienstverlener overtuigd is dat het om een noodzakelijke of zeer wenselijke bijdrage gaat.
In eerste instantie wordt bij alle aanvragen bekeken of er een beroep gedaan kan worden op voorliggende voorzieningen zoals de (Bijzondere) Bijstand, WMO, financiële hulpverening etc.
Bij aanvragen aangaande schulden wordt eerst bezien in hoeverre een oplossing via de financiële hulpverlening van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (Den Haag Op Maat of Gemeentelijke Kredietbank) kan worden bereikt.

Beperkingen.

De volgende zaken komen niet voor een gift in aanmerking:

 • Periodieke uitkeringen voor levensonderhoud en vervoer
 • Schulden algemeen
 • Algehele gebitscorrecties
 • 1e huur en borg bij personen afkomstig van een andere gemeente
 • Studiekosten niet erkende instellingen
 • Adoptiekosten
 • (Aanvragen voor) verblijfsvergunningen
 • Reis en verblijfskosten van en/of naar het buitenland
 • E-Bikes
 • Hypotheekschulden
 • Naturalisatiekosten

Hoe wordt aangevraagd?
Voor alle aanvragen moet het formulier van de Stichting SSF volledig worden ingevuld (dus óók het volledige overzicht van inkomsten en uitgaven en, indien van toepassing, het overzicht van de schulden). Iedere aanvraag dient vergezeld te gaan van een rapport waarin de situatie van de cliënt wordt geschetst, de oorzaak van de problemen, de oplossingen die rapporteur voor ogen heeft, de motivatie van de cliënt en de concrete hulpvraag.
Bij aanvragen i.v.m. schulden dienen bewijzen van inkomen en schulden te worden gevoegd.
Bij aanvragen inzake medische kosten is het aan te bevelen eventuele medische verklaringen mee te zenden.
Verzoeken om bijdragen t.b.v. schulden op het gebied van huur, energie-, waterleverantie en ziektekostenverzekering worden behandeld in de Commissie Suppletiefonds, waarvoor een iets afwijkende procedure geldt.
Ook het Haags Jongeren Talentenfonds en de
Knipkaart Tienermoeders kennen een afwijkende werkwijze.


De besluitvorming.
De besluitvorming vindt in de regel binnen een week plaats op het bureau van de Stichting SSF. Aanvragen die verband houden met reizen naar het buitenland, begrafenissen, bijzondere medische behandelingen, auto's voor gehandicapten, of aanvragen die vanwege aard en omvang uitzonderlijk zijn, worden behandeld in het Algemeen Bestuur, dat zeven maal per jaar bijeenkomt.


Niet eens met het besluit?
Als de rapporteur zich niet kan vinden in het besluit van het bureau van de Stichting SSF , dan kan hij of zij binnen 4 weken een schriftelijk Verzoek tot Herziening bij het Algemeen Bestuur indienen.