De Stichting

De Stichting Samenwerking Sociale Fondsen in Den Haag (verder Stichting SSF te noemen) is opgericht op 10 mei 1972 en komt voort uit de Commissie tot Bevordering van Samenwerking die in 1917 werd ingesteld door de toenmalige Armenraad te 's-Gravenhage.

Postadres

     Bezoekadres

 

IBAN

Postbus 13754                          

2501 ET  DEN HAAG

Riviervismarkt 5                            Den Haag

NL02 INGB 0000 3499 60

Telefoon:

070 - 711 39 06

ANBI-status

Fiscaal nr.

sinds 01-01-2008

8052.45.947

Email: info@sssf.nl
web:

www.sssf.nl

K.v.K.

41153983

 

Doelstelling.
De Stichting SSF verleent, waar mogelijk, hulp aan uitsluitend Haagse ingezetenen, die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op wettelijke voorzieningen.

Activiteiten.
De stichting brengt daartoe gelden bijeen van plaatselijke en landelijke, kerkelijke en particuliere sociaal-charitatieve fondsen en treedt op namens de fondsen welke gelden aan de stichting hebben toevertrouwd.
De aldus bijeengebrachte gelden worden als regel uitgekeerd in de vorm van een gift, maar kunnen ook worden verstrekt als renteloos voorschot, dan wel in een combinatie van beide vormen.

De Stichting SSF verleent hulp in de vorm van:
-- het leveren van ontbrekende noodzakelijk geachte goederen (veelal in natura);
-- verstrekkingen ten behoeve van het oplossen van een gecompliceerde schuldenproblematiek;
-- bijdragen voor kosten die verband houden met ziekte, verzorging, scholing etc.

De stichting draagt ook de verantwoordelijkheid voor uitkeringen uit het Suppletiefonds, het Haags Jongeren Talentenfonds, het Haags Emancipatie Studiefonds, de Voorziening Bijzondere Schuldensituaties, de Voorziening Abonnement Kindertijdschrift, de Knipkaart Tienermoeders.

Gebied.
De Stichting SSF is er uitsluitend voor Haagse ingezetenen.

Er is ook een Bureau voor Urgente Noden in de volgende steden en regio's: Amsterdam, Breda, Enschede, Zwolle, Utrecht, Rotterdan, Leiden, Almere, Huizen, Uithoorn, Haarlem e.o., Delft e.o., Waalwijk, Groningen e.o., Nieuwegein (SUN Lekstroom), Friesland, Zoetermeer, Aalsmeer, Drechtsteden, Nieuwkoop, Doesburg e.o., Almelo e.o. (SUN Twente), Krimpenerwaard, Rijswijk en Rheden.
Zie voor de websites en de adressen www.urgentenoden.nl .

Voorts is in de randgemeenten van Den Haag het Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg actief. Over dit fonds is informatie in te winnen bij de 'sociale dienst' van de gemeente.

Procedure.
Aanvragen zijn uitsluitend in te dienen door professionele hulp- of dienstverleners door middel van het aanvraagformulier van de stichting, vergezeld van een sociale rapportage en relevante bijlagen. Zie de pagina 'Aanvragen' voor een beschrijving van de aanvraagprocedure.

Budget
Circa € 1.200.000,- per jaar. De bijdrage varieert doorgaans van € 700,- tot € 1800,-. In bijzondere gevallen is een hogere bijdrage mogelijk.

Samenstelling Bestuur:
Dagelijke Bestuur:  dhr. A.H. Kool, voorzitter; mw. mr. drs. H.M. van der Gaag-Halbertsma, vice-voorzitter; dhr. C.D. Rosenberg Polak, secretaris; dhr. G.B. Loef, penningmeester.

Overige bestuursleden: dhr. J. van der Hulst, mw. J.K. van Veelen, mw. S. Okçuoglu, dhr. H. Maagdenberg, mw. I. van Kerkhof, dhr. F.M Jawahierkhan, dhr S.Berk en mw. K. Pabbruwe.

Directeur: mw. S.F.S. (Scarlett) Zwartkruis.