Nieuws
Datum: 14-08-2018
 LET OP: SSSF op 14,15 en 16 augustus beperkt bereikbaar.

I.v.m. ziekte en vakantie van medewerkers is het bureau van de SSSF beperkt bereikbaar op 14, 15 en 16 augustus. De mail zal dus iets later dan gebruikelijk beantwoord worden. Ook telefonisch zijn we alleen in de ochtenden bereikbaar.
Vanaf 20 augustus is - vermoedelijk - het voltallige team weer aanwezig.


----------
Datum: 17-01-2018
 TANDARTSKOSTEN

Voor de aanvraag van tandartskosten voor uitsluitend Haagse burgers zijn er sinds kort afspraken gemaakt tussen de verschillende fondsen in Den Haag. Elke aanvraag voor tandartskosten wordt eerst verstuurd naar de SSSF.
De SSSF ( en ook de andere noodfondsen in Den Haag) beperkt zich slechts tot acute medische/noodhulp of pijnbestrijding. Te denken valt aan maximale bedragen van rond de € 400,- € 500,-. Hierbij moet gedacht worden aan het trekken van kiezen of een behandeling van een gezichtsbepalende voortand. GEEN volledige gebitsrenovaties, zenuwbehandelingen, kronen etc. etc.
De SSSF is enkel nog bereid tot een hogere bijdrage als de cliënt kiest voor een volledige gebitsprothese, die een min of meer permanente oplossing biedt. De eigen bijdrage voor een prothese bedraagt circa € 900,00. Mochten de kosten aantoonbaar noodzakelijk geacht worden, dan bepaalt de SSSF ( met ondersteuning van een onafhankelijke tandheelkundig adviseur) tot welk bedrag - in samenwerking met de andere fondsen - er een gift wordt gedaan.

Als u een aanvraag wilt indienen voor uw cliënt,graag een offerte bijvoegen van de tandarts en zo mogelijk al met deze tandarts afspreken alleen te begroten wat echt urgent en medisch noodzakelijk is.


----------
Datum: 22-06-2017
 AANVRAAGFORMULIER PER VOORKEUR VIA MAIL VERSTUREN

Graag verzoeken wij u als aanvrager om uw aanvraagformulier met evt. bijlagen te versturen naar info@sssf.nl. Wij zijn achter de schermen hard bezig om op termijn een volledig digitaal aanvraagformulier te realiseren. Tot die tijd is het huidige formulier te gebruiken.
Per (aangetekende) post is mogelijk maar heeft NIET onze voorkeur.
----------
Datum: 1-03-2017
 NIEUWE DIRECTEUR SSSF BEKEND.
Na een dienstverband van ruim 21 jaar gaat de heer R.R. Schwab met ingang van 01-06-2017 de SSSF verlaten. Zijn opvolger is inmiddels bekend. Dat is mevrouw S.F.S. Zwartkruis, die op 01-04-2017 in dienst treedt. Mevrouw Zwartkruis is afkomstig van het JIP, waar zij in de loop der jaren, behalve met de cliënten, veel ervaring heeft opgedaan met de sociale kaart van de gemeente Den Haag en de fondsenwereld.
----------
Datum: 7-02-2017
 BURGEMEESTER KOLFSCHOTEN FONDS OPGEHEVEN.
Per 01-02-2017 is het Burgemeester Kolfschoten Fonds opgeheven. Zie ook pagina Kolfschotenfonds.
----------
Datum: 17-01-2017
 2016
In 2016 ontving SSSF 1762 aanvragen. Dat waren er 36 meer dan het jaar daarvoor. In het totaal werd er € 1.146.000 voor hulp aan Haagse ingezetenen beschikbaar gesteld. Nadat vanaf het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw de bestedingen ten behoeve van schulden gestaag toenamen tot ruim 65% van het budget, wordt de laatste jaren weer een daling zichtbaar. In 2016 was het percentage afgenomen tot 50%.
De laatste jaren wordt juist weer een stijging zichtbaar van de aantallen verzoeken om een bijdrage voor gezinshereniging, woninginrichting, ziekte/verzorging en eerste huur/administratiekosten.
Van de 1762 aanvragen werden er 254 afgewezen (14,4%). Bij de aanvragen voor het Suppletiefonds (424) lag het percentage afwijzingen op 22,2.

----------
Datum: 18-08-2016
 BEPERKING BIJDRAGE TANDHEELKUNDIGE BEHANDELING
De laatste jaren wordt SSSF in zeer sterk toenemende mate aangesproken voor de kosten van gebitsrenovaties, waarvan de kosten maar al te vaak meer dan € 1200 bedragen. SSSF kan niet aan die vraag voldoen. Het ontbreekt haar daarvoor aan middelen.
Daarom is het volgende besluit genomen:
Vanaf heden beperkt SSSF zich slechts tot noodhulp voor maximaal € 400,00 en dat dan nog slechts 1 x in de 3 jaar. Hierbij moet gedacht worden aan het trekken van een kies of een behandeling van een gezichtsbepalende voortand.
Geen volledige gebitsrenovaties, zenuwbehandelingen, kronen etc. etc.
SSSF is enkel nog bereid tot een hogere bijdrage als de cliënt kiest voor een volledige gebitsprothese, die een min of meer permanente oplossing biedt. De eigen bijdrage voor een prothese bedraagt circa € 900,00.

----------
Datum: 15-06-2016
 BELANGRIJKE UITBREIDING AANBOD VOORZIENING ABONNEMENT KINDERTIJDSCHRIFT
Vanaf vandaag is het aanbod aan tijdschriften van de Voorziening Abonnement Kindertijdschrift (zie ook aparte pagina) aanzienlijk uitgebreid. De uitgever van Kidsweek en 7Days biedt in het kader van deze voorziening nu abonnementen aan tegen een gereduceerd tarief. Hoewel al veel kinderen uit gezinnen waar naar vermogen wordt afgelost op schulden gebruik maken van de mogelijkheid voor een abonnement naar keuze, ziet SSSF graag nog meer aanvragen tegemoet.
----------
Datum: 6-01-2016
 Kindertijdschriften in alle gezinnen.

De SSSF heeft, in samenwerking met het Madurodam Steunfonds, een nieuw initiatief genomen dat er grofweg op neer komt dat kinderen in gezinnen waar structureel substantieel aan schulden wordt afgelost in aanmerking kunnen komen voor een abonnement op een kindertijdschrift. Het doel is dat kinderen zich kunnen bekwamen in de Nederlandse taal.

Zie de pagina: Voorziening Abonnement Kindertijdschrift

----------
Datum: 6-01-2016
 2015 IN EEN NOTENDOP
In 2015 ontving SSSF 1726 aanvragen. Dat waren er 26 meer dan in 2014. Van alle aanvragen werden er 269 afgewezen, dat is 15,6%. Al jaren blijft dit percentage stabiel.
Er werd voor € 1.177.754 aan hulp uitgekeerd; ruim € 92.000 minder dan in 2014.
SSSF kocht voor 144 cliënten iets meer dan € 245.000 aan huurschulden af, met als voorwaarde dat als die cliënten binnen 2 jaar na de afkoop wederom in gebreke blijven wat betreft de betaling van de huur, de drie grote woningcorporaties het onder voorwaarden afgekochte bedrag alsnog volledig kunnen opeisen. Deze regeling, die halfweg 2013 van kracht werd, lijkt een groot succes. Er zijn vanaf die datum 332 huurschulden afgekocht. In 6% van de gevallen ontstond binnen 2 jaar opnieuw een probleem, daarvan kon een deel alsnog worden opgelost. Het aantal recidives op korte termijn blijft hiermee ver onder de verwachtingen.
Hét grote voordeel van de afspraken met de woningcorporaties is, dat SSSF veel minder aanvragen voor een bijdrage voor een huurschuld hoeft af te wijzen vanwege gebrek aan middelen. Een zorgelijke ontwikkeling is, dat de huurschulden die voor een afkoop in aanmerking komen steeds hoger worden. Huurschulden (inclusief incassokosten) van meer dan € 3500 zijn al lang geen uitzonderingen meer. Huurders zowel als verhuurders lijken er bij gebaat te zijn als er actiever en sneller wordt opgetreden als er huurschulden ontstaan.
In 2014 werd in samenwerking met het Madurodam Steunfonds een project gestart waarbij aan kinderen uit gezinnen, waarin naar vermogen aan schulden wordt afgelost, een abonnement op een kindertijdschrift kan worden aangeboden. In 2015 konden 49 kinderen uit 30 gezinnen hiervan profiteren. Voor deze kinderen betekenen die abonnementen heel veel, zo is gebleken. Het is daarentegen teleurstellend, dat nog zo weinig hulp- en dienstverleners kinderen voor een dergelijk abonnement voordragen. In 2016 zal door SSSF forser worden ingezet op voorlichting over deze voorziening.
Tenslotte zij vermeld dat SSSF na 21 jaar afscheid heeft moeten nemen van mevrouw E. Zevenbergen-van Beek. Een groot deel van die periode vervulde zij met verve de rol van vice-voorzitter. Vanaf 01-01-2016 wordt zij opgevolgd door mevrouw mr. drs. H.M. van der Gaag-Halbertsma, die al een jaar deel uitmaakte van het Dagelijks Bestuur van SSSF.

----------
Datum: 1-07-2015
 BETALING VASTE LASTEN CLIËNTEN SUPPLETIEFONDS
Een van de belangrijkste voorwaarden voor een verstrekking uit het Suppletiefonds is dat de betaling van de vaste lasten door cliënten met een inkomen vanaf het moment van de aanvraag met onmiddellijke ingang worden hervat of gestart. De Commissie Suppletiefonds constateert in toenemende mate dat aan deze voorwaarde onvoldoende wordt voldaan. Zij gaat deze voorwaarde vanaf heden strikter toepassen.
Het is absoluut niet de bedoeling dat de betaling van de vaste lasten pas wordt geregeld wanneer een bijdrage uit het Suppletiefonds is toegezegd. Het is aan alle indieners van aanvragen om hieraan de nodige aandacht te besteden.
Het is in dit kader wellicht aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig om voor cliënten van de DSZW, indien mogelijk, deze betalingen rechtstreeks vanuit de uitkering te laten geschieden.

BIJDRAGE VOOR ACHTERSTANDEN BETALING ZORGPREMIE
Het is goed om nog eens een beleidswijziging uit begin 2012 (zie nieuwsbericht van 23-02-2012) in herinnering te roepen:
Vanwege de toenemende druk op het budget van het Suppletiefonds werd toen besloten om in principe geen bijdrage meer te verstrekken voor achterstanden in betaling van de zorgpremie. Dit vanuit het idee dat iedereen basis verzekerd blijft; ook bij schulden.
Uitzonderingen worden gemaakt als:
• Er nog geen ZIN-melding is, zodat met een relatief kleine gift bronheffingen kunnen worden voorkomen en het afsluiten van een aanvullende verzekering mogelijk wordt.
• De premieschuld aantoonbaar noodzakelijke medische behandeling in de weg staat.
De Commissie Suppletiefonds behoudt zich het recht voor om in enkele gevallen ook in andere, heel bijzondere situaties een uitzondering te maken.

----------
Datum: 8-01-2015
 2014 IN EEN NOTENDOP
In 2014 ontving de SSSF 1700 aanvragen. Dat waren er 400 minder dan in 2013. Die afname werd in hoofdzaak veroorzaakt door de beëindiging, per 01-01-2014, van een speciaal project met Psycho Medisch Centrum Parnassia, waarvoor in 2013 368 verzoeken waren ingediend. Beter zijn de aantallen aanvragen te vergelijken met 2012, waarin bij de SSSF 1560 verzoeken werd ingediend.
Ook het budget dat nodig was, nam af, van € 1.442.671 in 2012 tot
€ 1.270.123, maar daar speelde een heel andere factor een rol.
Half 2013 werd door de SSSF en de woningcorporaties overeenstemming bereikt over een standaard afkoop van 50% (met een proeftijd van 2 jaar) van huurschulden waarvoor uit het Suppletiefonds geld beschikbaar wordt gesteld. In 2014 werden aldus 134 huurschulden afgekocht met 50%, wat tot een besparing leidde van € 187.137 . Niet geheel voorzien was dat deze nieuwe regeling heel veel meer werk voor de SSSF met zich meebracht, maar als hét grote voordeel wordt beschouwd, dat een vijftiental aanvragen kon worden gehonoreerd, die in het oude systeem wegens gebrek aan middelen hadden moeten worden afgewezen.
Noemenswaardig zijn voorts de 63 aanvragen die konden worden gehonoreerd uit de Voorziening Bijzondere Schuldensituaties, waardoor voor 63 personen de weg naar schuldhulpverlening kon worden geforceerd en de 19 jongeren die door een bijdrage van de SSSF konden worden toe geleid naar naar bijzondere jongeren werkgelegenheids-trajecten.
In 2014 werd ook een project gestart met het Madurodam Steunfonds wat het mogelijk maakt om kinderen uit gezinnen in de reguliere schuldhulpverlening een abonnement op een kinder- of jeugd-tijdschrift te geven.
De SSSF mag zich al sinds jaar en dag verheugen in het grote vertrouwen dat zij geniet bij de Gemeentelijke overheid, als wel van de fondsverstrekkende instellingen.
Tenslotte zij vermeld dat na jarenlang in verschillende functies actief te zijn geweest in het bestuur van de SSSF per 31-12-2014 afscheid is genomen van de heer K Sekeris en mevrouw W.S. Mac Gillavry. Voor hen in de plaats zijn de heren M. Smits (voorzitter) en C. Rosenberg Polak (secretaris) en mevrouw J. van der Gaag het dagelijks Bestuur komen versterken.

----------
Datum: 22-09-2014
 Per heden is het Verslag van Werkzaamheden 2013 beschikbaar. Dit verslag geeft een goed beeld van het doel en de activiteiten van de SSSF en een overzicht van de geboden hulp in 2013. Tevens zijn een aantal praktijkvoorbeelden weergegeven.
Belangstellenden kunnen een exemplaar opvragen.
----------
Datum: 22-09-2014
 Kindertijdschriften in alle gezinnen.

Iedereen is het erover eens dat het belangrijk is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen en dat alle kinderen daartoe gelijke kansen moeten krijgen. Het was niet voor niets dat het sluiten van een aantal bibliotheken in Den Haag op veel weerstand stuitte en het is ook niet voor niets dat de Gemeente Den Haag al weer gedeeltelijk terug is gekomen op dat besluit.
Blijft het probleem dat in veel gezinnen kinderen niet die kansen krijgen die ze verdienen. Dat geldt met name voor gezinnen waar schuldenproblematiek een alles overheersende rol speelt. Waar het budget krap is, wordt veel bezuinigd op alles wat niet ‘noodzakelijk’ is om te overleven. Eigenlijk is er alleen (krap aan) ruimte voor vaste lasten en voeding. De aanschaf van kleding wordt al moeilijk en dat geldt al evenzeer voor de aanschaf van huishoudelijke apparaten. Vakantie-activiteiten zijn van de baan en ook voor dagjes-uit zijn er geen financiën meer.
De SSSF komt daarom, in samenwerking met het Madurodam Steunfonds, met een nieuw initiatief dat er grofweg op neer komt dat kinderen in gezinnen waar structureel substantieel aan schulden wordt afgelost in aanmerking kunnen komen voor een abonnement op een tijdschrift. Het doel is dat kinderen zich kunnen bekwamen in de Nederlandse taal.
Voorlopig is het abonnement voor maximaal één jaar. Op basis van de resultaten en de evaluatie van het project wordt over een mogelijk vervolg besloten.
Hulp- en dienstverleners, die in contact staan met gezinnen die naar vermogen aflossen op schulden, worden van harte uitgenodigd hiervoor kinderen voor te dragen.
Voor het aanvragen van een abonnement geldt een VERKORTE PROCEDURE. Naam contact op met het bureau over mee bijzobderheden
----------
Datum: 16-04-2014
  VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN SSSF

Spijker uw kennis bij
van de aanvraagprocedures bij
de Stichting samenwerking Sociale Fondsen (SSSF)
en verhoog zo uw kans op een succesvolle beoordeling
en het resultaat voor uw cliënt

SSSF organiseert op
13 mei (13.30-16.00), 14 mei (9.30-12.00) en 20 mei (13.30-16.00)
de Voorlichtingsbijeenkomst
"Effectief aanvragen bij de Stichting Samenwerking Sociale Fondsen"

De bijeenkomst bestaat uit een presentatie en een workshopgedeelte en is geschikt voor beginnende aanvragers en voor medewerkers die hun de kennis op willen frissen

Plaats van handeling: Riviervismarkt 5, Den Haag

U kunt zich per mail (info@sssf.nl)aanmelden en vergeet daarbij niet de volgende gegevens te vermelden:

Naam
Organisatie/afdeling
Funktie
E-mail adres
Datum waarop u de voorlichting wilt volgen:

• Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging
• Enige tijd voor de bijeenkomst ontvangt u voorbereidingsmateriaal

TIP > maak ook uw collega’s attent op deze bijeenkomsten !!

Voor organisatie waarvan 6 of meer mensen de voorlichtingsbijeenkomst willen bijwonen, is het mogelijk dat de SSSF langskomt. Neem daarover contact op met het bureau 070 711 39 06

Voor medewerkers van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldt dat zij zich op kunnen geven via speciale bijeenkomsten binnen het eigen cursus-aanbod.

----------
Datum: 20-01-2014
 In 2013 ontving de SSSF 2100 aanvragen. Dat waren er 540 (34.6%) meer dan in het voorgaande jaar. In 2012 was het aantal verzoeken ten opzichte van 2011 al gestegen met zo’n 30%. De stijging in 2012 deed zich voornamelijk voor bij aanvragen die niets met schulden uitstaande hadden. In 2013 betrof de stijging zowel verzoeken voor schulden als voor de overige zaken. Van de 2100 verzoeken werd 28% afgewezen, dat is ongekend hoog voor de SSSF, waar het percentage afwijzingen door de jaren heen schommelde tussen de 17 en 20. Toch werden meer dan ooit aanvragen gehonoreerd, 1498. Dat kon omdat enerzijds de Gemeente Den Haag extra subsidie beschikbaar stelde voor gecompliceerde schuldensituaties en anderzijds omdat de SSSF met de woningcorporaties tot afspraken is gekomen over de afkoop van huurschulden die zonder hulp van de stichting onherroepelijk tot uitzetting zouden hebben geleid. Hiermee werd vanaf 1 juli € 62.500 bespaard De SSSF stelde, deze besparing ten spijt, in 2013 € 60.300 meer beschikbaar dan in 2012, waarmee het totale hulpbudget uitkwam op € 1.404.000. Van dit bedrag werd 50,0% aangewend voor het wegwerken van problematische schulden, waardoor uitzettingen of afsluitingen werden voorkomen of barrières voor schuldhulpverlening konden worden weggenomen. Voor 2014 wordt een verdere stijging van het aantal aanvragen verwacht. Het beschikbare budget blijft vrijwel gelijk aan dat van 2013.
----------
Datum: 8-04-2013
 VOORZIENING BIJZONDERE SCHULDENSITUATIES

Sinds begin 2013 heeft de SSSF, voorlopig voor minimaal 3 jaar, de Voorziening Bijzondere Schuldensituatie (VBS) in beheer. De voorziening is gericht op het wegnemen van belemmeringen voor schuldhulpverlening aan onder meer ex-ondernemers en personen die kampen met niet saneerbare schulden (boetes!). Op jaarbasis is maximaal € 82.000 beschikbaar.
Voor de ex-zelfstandigen gaat het vooral om een bijdrage waarmee een boekhouder/administrateur kan worden betaald die de boekhouding definitief kan afsluiten zodat schuldhulpverlening mogelijk wordt.
Als aantoonbaar kan worden gemaakt dat een schuldsanering/bemiddeling geen doorgang kan vinden vanwege niet saneerbare boetes kan eveneens een aanvraag worden ingediend. In principe zal de bijdrage de € 1250 niet te boven gaan.
Voor alle aanvragen geldt dat ze tot in de puntjes verzorgd dienen te zijn. Dat betekent:
• Een volledig ingevuld SSSF formulier (ook de bovenkant, ook het volledig overzicht van inkomsten en uitgaven) dat door de aanvragende instantie èn de cliënt is ondertekend aangevuld met een rapport waar met name de noodzaak van de bijdrage helder wordt verwoord.
Aanvullende voor de verzoeken inzake boetes gelden de volgende voorwaarden:
• De aanvraag dient vergezeld te gaan van een rapportage waaruit duidelijk blijkt dat de boetes, waarvoor een aanvraag wordt gedaan, daadwerkelijk niet saneerbaar zijn. Het is aan de aanvrager om zéér recente opgave van de saldi aan te leveren.
• Het moet duidelijk zijn dat het overige schuldenpakket, zonder die boetes, wèl saneerbaar zou zijn.
• Ook moet zo veel als mogelijk aannemelijk worden gemaakt dat de cliënt zeer gemotiveerd is om het sanerings/bemiddelings proces tot een goed einde te brengen.
• Over de aanvragen wordt door medewerkers van de SSSF niet met de cliënten in gesprek gegaan.
• In principe zal een uitkering niet hoger zijn dan € 1250. In heel bijzondere gevallen kan een uitzondering worden gemaakt.
De aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door medewerkers van Den Haag Op Maat, Palier MJD en de afd. Schuldhulpverlening van de Kessletstichting

----------
Datum: 25-03-2013
 SUPPLETIEFONDS
Attentie!!
Wijzigingen in de procedure van afhandeling van aanvragen per 01-04-2013

Vanaf 01-04-2013 gaat er het een en ander veranderen in de behandeling van de aanvragen voor het Suppletiefonds. Een deel ervan gaat niet meer naar de Commissie Suppletiefonds maar wordt afgehandeld in de periode tussen 2 vergaderingen in. Let wel een deel van de aanvragen gaat automatisch wèl naar de Commissie. Dus denk aan de deadline. Die blijft van toepassing voor die laatste categorie verzoeken.
Welke aanvragen in ieder geval naar de Commissie Suppletiefonds gaan:
- Verzoeken waar meer nodig is dan de € 3750,00 die maximaal uit het Fonds beschikbaar kunnen worden gesteld. Let wel!! Die verzoeken zullen, als voorheen, slechts bij hoge uitzondering worden gehonoreerd.
- Verzoeken ten behoeve van cliënten waarvoor in de drie jaar voorafgaand al een andere aanvraag bij de SSSF werd gehonoreerd.
- Verzoeken waarbij een uitzondering wordt gevraagd op de geldende criteria voor een toekenning.
- Verzoeken waarvan de directeur van de SSSF van mening is dat die afgewezen moeten worden.
- Verzoeken die de directeur graag in de Commissie Suppletiefonds behandeld ziet (‘moeilijke gevallen’).
In de praktijk zal dat er vermoedelijk toe leiden dat circa 60% tussen de vergaderingen door behandeld zal worden.
Het is goed om in dit kader op te merken dat niet automatisch voorrang wordt verleend aan aanvragen waarbij sprake is van problematiek die al ruim voor te nemen maatregelen als afsluiting en uitzetting bekend is!! (‘aanvragen die zijn blijven liggen’)
Een besluit om een aanvraag in de Commissie Suppletiefonds te behandelen en dus niet ‘tussendoor’ kan niet worden aangevochten.

----------
Datum: 15-01-2013
 In 2012 ontving de SSSF 1560 aanvragen. Dat waren er 357 (30%) meer dan in het voorgaande jaar. De stijging deed zich voornamelijk voor bij aanvragen die niets met schulden uitstaande hadden (+257) en bij de verzoeken voor het Haags Noodfonds Vluchtelingen (+ 77). In de Commissie Suppletiefonds werden 417 verzoeken behandeld, 23 meer dan in 2011.
De SSSF stelde in 2012 € 1.314.700 beschikbaar, € 217.475 meer dan in 2011. Van dit bedrag werd 56,3% aangewend voor het wegwerken van schulden.
De middelen van de SSSF namen tussentijds toe dankzij welwillende medewerking van de Gemeente Den Haag en een aantal van de vermogens fondsen waar de SSSF al tientallen jaren zaken mee doet.
Voor 2013 wordt een verdere stijging van het aantal aanvragen verwacht. Het beschikbare budget blijft vrijwel gelijk aan dat van 2012.
----------
Datum: 16-05-2012
 Met ingang van 1 mei 2012 is er het Haags Emancipatie Studiefonds, dat er is voor vrouwen, die laag of niet geschoold zijn en die het aan financiële middelen ontbreekt om een (beroeps)opleiding te bekostigen. Door ze in de gelegenheid te stellen een opleiding te volgen worden hun mogelijkheden tot arbeidsparticipatie vergroot. De nadruk ligt op basisopleidingen tot en met MBO-niveau, maar in uitzonderlijke gevallen kunnen vrouwen in de gelegenheid worden gesteld een HBO-opleiding af te maken.
Het fonds is ingesteld door de Gemeente Den Haag. De bijdrage bedraagt maximaal € 1500 per jaar en wordt in principe als lening verstrekt. Is de opleiding met succes afgerond of door overmacht beëindigd, dan kan tot kwijtschelding van de lening worden besloten. Wordt de opleiding afgebroken door verwijtbaar gedrag, dan wordt op aflossing van de lening aangedrongen
Vooralsnog kunnen aanvragen alleen worden ingediend via professionele hulp- of dienstverleners.
Als de aanvraag is ingediend, dan zal in de regel binnen enkele dagen worden beslist.

----------
Datum: 14-05-2012
 40 jaar Stichting Samenwerking Sociale Fondsen
en 95 jaar Samenwerking Sociale Fondsen

2012 is een bijzonder jaar voor de SSSF. De stichting bestaat 40 jaar en de Samenwerking tussen de Sociale Fondsen al 95 jaar!
Op 17 oktober 1917 benoemde de Armenraad in 's-Gravenhage uit zijn midden de 'Commissie ter bevordering van Samenwerking', die wekelijks zitting zou hebben om verzoeken van de armenverzorgers voor ondersteuning in ontvangst te nemen en in moeilijke gevallen samenwerking tussen charitatieve instellingen op gang te brengen.
Uit het jaarverslag van 1919 valt te lezen dat in het eerste jaar 130 verzoeken werden ingediend, waarvan er 114 werden gehonoreerd.
De ondersteuning varieerde van het verstrekken van kleding tot het onder toezichtstellen van kinderen.
Op 10 mei 1972 werd de 'Commissie ter bevordering van Samenwerking' omgezet in de 'Stichting Samenwerking Sociale Fondsen' (SSSF). De organisatievorm werd gewijzigd. De opdracht bleef vrijwel dezelfde. Inmiddels ontvangt de SSSF jaarlijks rond de 1200 aanvragen. In 2011 bedroeg het hulpbudget bijna € 1.100.000.
De bureaukosten van de SSSF worden gesubsidieerd door de Gemeente Den Haag, die ook nog eens een drietal specifieke voorzieningen (Suppletiefonds, Noodfonds Vluchtelingen, Haags Studiefonds voor Vrouwen) financiert.
Voor de aanvragen die niet uit die specifieke voorzieningen gefinancierd kunnen worden, kan de SSSF al jaren rekenen op de steun van zo'n 30 fondsen en instellingen.
Tenslotte zijn het de professionele hulp- en dienstverleners die de verzoeken om ondersteuning indienen.
Tijdens een bescheiden symposium op 14 mei 2012 in Madurodam wordt stilgestaan bij dit bijzondere jubileum.

----------
Datum: 23-02-2012
 Het aantal verzoeken aan het Suppletiefonds betreffende premieschulden zorgverzekering nemen sterk toe. Het gaat in die verzoeken ook over steeds hogere bedragen. Aanvragen voor meer dan € 4000 zijn geen uitzondering meer. Het budget van het Suppletiefonds komt daardoor steeds meer onder druk te staan. Omdat iedereen basis verzekerd blijft, ook bij achterstanden, zal de Commissie Suppletiefonds bij zorgpremie-schulden alleen nog prioriteit geven aan:
Premieschulden die noodzakelijke medische behandeling aantoonbaar in de weg staan.
(Kleine) premieschulden waar door een gift bronheffing kan worden voorkomen.
Het beleid ten aanzien van (het voorkomen van) huisuitzetting en afsluiting van energie en/of water blijft onveranderd.
----------
Datum: 3-01-2012
 In 2011 ontving de SSSF 1203 aanvragen. Dat waren er 79 meer dan in het voorgaande jaar. In de Commssie Suppletiefonds werden 394 verzoeken behandeld, nagenoeg even veel als in 2010. De stijging deed zich voornamelijk voor bij aanvragen die voorheen voornamelijk uit de Bijzondere Bijstand werden bekostigd.
De SSSF stelde in 2011 € 1.097.226 beschikbaar, € 22.195 meer dan in 2010. Van dit bedrag werd 61.1% aangewend voor het wegwerken van schulden.
Voor 2012 wordt een verdere stijging van het aantal aanvragen verwacht. Het beschikbare budget blijft vrijwel gelijk aan dat van 2011.
----------
Datum: 19-04-2011
 De Commissie Suppletiefonds heeft besloten om de maximale bijdrage te verhogen tot € 3750. Hiermee moeten in principe alle schulden op het gebied van huur, energie- en watervoorziening, alsmede de zorgverzekering kunnen worden opgelost.
----------
Datum: 18-04-2011
 De Gemeente Den Haag heeft zich genoodzaakt gevoeld om fors te bezuinigen op het Armoedebeleid. Als gevolg daarvan is de Bijzondere Bijstand nog slechts bestemd voor een beperkte doelgroep. Meer informatie daarover is te verkrijgen bij de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten.
Als gevolg van die bezuingingen stijgt het aantal aanvragen bij de SSSF voor met name woninginrichting en huishoudelijke apparaten. Hoewel diverse particuliere fondsen en instellingen hun bijdrage hebben verhoogd, zal de SSSF de genoemde bezuinigingen bij de Gemeente in de verste verte niet kunnen compenseren. Om, waar nodig, toch zo veel mogelijk cliënten te kunnen helpen, zal de SSSF vanaf heden haar bijdrage voor een aantal zaken naar beneden bij moeten stellen. Meer dan in het recente verleden al gebruikelijk was, wordt er vanuit gegaan dat er flink gewinkeld wordt op de tweedehands markt en de Weggeefwinkel. Hulpverleners moeten daar rekening mee houden. Het advies aan de hulpverlening is dan ook om uiterst kritisch naar de aanvragen te kijken en zich te beperken tot het minimaal noodzakelijke.
----------