Voorziening Bijzondere Schuldensituaties

Inleiding.

Een toenemend aantal mensen kampt met ernstige schuldenproblematiek. Vanwege verschillende omstandigheden zijn veel van hen niet toe te leiden naar een traject van schuldhulpverlening. Twee van de meest in het oog lopende omstandigheden zijn:

De schuldenaar heeft een of meerdere niet saneerbare boetes.

De schuldenaar is een ex-zelfstandigheden, die het aan middelen ontbreekt om zijn voormalig bedrijf administratief te kunnen afsluiten.

In samenwerking met de Gemeente den Haag is daarom de Voorziening Bijzondere Schuldensituaties (VBS) in het leven geroepen.

Doelgroep.

Schuldenaren met niet saneerbare boetes, waarvoor hulpverlenende instanties het zeer noodzakelijk achten dat een traject van schuldhulpverlening wordt opgezet.

Ex-zelfstandigen die hun voormalig bedrijf administratief niet kunnen afsluiten, waarvoor hulpverlenende instanties het zeer noodzakelijk achten dat een traject van schuldhulpverlening wordt opgezet.

Aanvraagprocedure.

Deze komt in grote lijnen overeen met de procedure zoals omschreven op de pagina ‘Aanvragen’.

Specifiek voor niet saneerbare boetes:

De aanvragen moeten tot in de puntjes verzorgd zijn, met een volledig ingevuld overzicht van inkomsten en uitgaven.

De aanvraag dient vergezeld te gaan van een rapportage waaruit duidelijk blijkt dat de boetes, waarvoor een aanvraag wordt gedaan, daadwerkelijk niet saneerbaar zijn. Het is aan de aanvrager om zéér recente opgave van de saldi aan te leveren.

               Het moet duidelijk zijn dat de overige schulden wèl saneerbaar zijn.

Ook moet zo veel als mogelijk aannemelijk worden gemaakt dat de cliënt zeer gemotiveerd is om het sanerings/bemiddelings proces tot een goed einde te brengen.

In principe zal een uitkering niet hoger zijn dan € 1.250. In bijzondere gevallen kan een uitzondering worden gemaakt.

Specifiek voor het afsluiten van de boekhouding:

De aanvragen moeten tot in de puntjes verzorgd zijn, met een volledig ingevuld overzicht van inkomsten en uitgaven.

De aanvraag dient vergezeld te gaan van een rapportage waaruit duidelijk blijkt dat met het afsluiten van de boeken het traject van schuldhulpverlening toegankelijk wordt.

De aanvraag dient vergezeld te gaan van een recente offerte van een administratie- of accountantsbureau. (adminstratiekantoren hanteren doorgaans een billijker tarfief. SSSF heeft een lijst van bureau's beschikbaar waar goede ervaringen mee zijn opgedaan)

               Het moet duidelijk zijn dat de overige schulden wèl saneerbaar zijn.

In principe zal een uitkering niet hoger zijn dan € 1.250. In bijzondere gevallen kan een uitzondering worden gemaakt.

Besluitvorming.

De besluitvorming vindt plaats op het bureau van de Stichting SSF. In geval van een  bijdrage voor de boetes kan het bureau van de SSSF te rade gaan bij een van de drie adviseurs die het bestuur heeft benoemd.

Beperking.

Voor een bijdrage uit de VBS kunnen alleen rechtstreeks aanvragen worden ingediend vanuit financiëel dienstverlenende instellingen als Den Haag Op Maat en Palier MJD.  Andere instellingen kunnen alleen een beroep doen op de VBS als zij door middel van een brief van Den Haag Op Maat kunnen aantonen dat na het wegwerken van de schuld toelating tot het traject van schuldhulpverlening mogelijk wordt.

Niet eens met het besluit?

Als de aanvrager zich niet kan vinden in het besluit van het bureau van de Stichting SSF , dan kan hij of zij binnen 4 weken een schriftelijk Verzoek tot Herziening bij het Algemeen Bestuur indienen.