Suppletiefonds

Inleiding.
Het Suppletiefonds is in 1985 ingesteld door de Gemeente Den Haag en in beheer gegeven aan de Stichting SSF om te voorzien in bedreigende schuldensituaties, die een acute schade voor een huishouden veroorzaken; lees: die kunnen leiden tot huisuitzetting, afsluiting van water- en of energietoevoer, dan wel op enigerlei wijze voor problemen bij verstrekkingen door de zorgverzekeraar kunnen leiden, in die gevallen waar dat volgens professionele hulp- en dienstverleners als zeer onwenselijk wordt geacht.

Voor wie?
Het Suppletiefonds is er met name voor huishoudens met kleine kinderen, ouderen, zieken of daar waar de schuldensituatie een acute bedreiging voor behoud van werk vormt, dan wel (her)inschakeling op de arbeidsmarkt in de weg staat.
Hoewel in principe voor alle Haagse ingezetenen wordt voorrang verleend aan schuldenaren uit de laagste inkomensgroepen.

Door wie?
Ook hier geldt dat de Stichting SSF alleen aanvragen accepteert die door professionele hulp- of dienstverleners worden ingediend. Aanvragen die rechtstreeks van de cliënten komen, worden door verwezen.

Wat kan aangevraagd worden?
Uit het Suppletiefonds worden alleen bedragen uitgekeerd voor het oplossen van bedreigende huur-, water-, en energieschulden en in bijzondere omstandigheden, bij achterstanden in de betaling van de premie voor de zorgverzekering.
Per aanvraag wordt in de regel niet meer dan € 3750 beschikbaar gesteld en alleen dan als alle bedreigende maatregelen daarmee worden afgewend èn er mag worden aangenomen dat herhaling van de problemen in de toekomst vermeden kunnen worden. Een enkele keer kan tot een hogere bijdrage dan € 3750 worden besloten.

Hoe wordt aangevraagd?
Voor aanvragen uit het Suppletiefonds moet het formulier van de Stichting SSF volledig worden ingevuld (dus óók het volledige overzicht van inkomsten en uitgaven en het overzicht van de schulden) en ondertekend door de rapporteur èn de cliënt. Iedere aanvraag dient vergezeld te gaan van een rapport waarin de situatie van de cliënt wordt geschetst, de oorzaak van de problemen, de oplossingen die rapporteur voor ogen heeft, de motivatie van de clint en de concrete hulpvraag.
De aanvragen moeten ook vergezeld gaan van een bewijs van inkomen, een copie van het laatste giro- of bankafschrift, alsmede een zeer recente saldo-opgave van alle schulden waarvoor een bijdrage wordt gevraagd en alle andere stukken die maar van belang worden geacht voor de aanvraag.

De besluitvorming.
De aanvragen voor het Suppletiefonds worden beoordeeld door de Commissie Suppletiefonds, die daartoe 11 x per jaar in vergadering bijeenkomt.
In 2018 komt de Commissie Suppletiefonds bijeen op de volgende data: 23 januari, 27 februari, 27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni, 24 juli, 4 september, 2 oktober, 6 november en 11 december.

Aanvragen moeten uiterlijk 2 weken voor de vergadering worden ingestuurd. Aanvragen die na die datum binnenkomen worden als vanzelf doorgeschoven naar een volgende vergadering.
Er is een spoedprocedure, die pas dan in werking wordt gesteld als absoluut zeker is dat geen uitstel van bedreigende maatregelen wordt verleend. Het is raadzaam eerst telefonisch contact met het bureau op te nemen, alvorens een beroep te doen op deze spoedprocedure.

Niet eens met het besluit?
Als de client of de rapporteur zich niet kan vinden in het besluit van de Commissie Suppletiefonds, dan kan hij of zij een schriftelijk Verzoek tot Herziening indienen bij het Algemeen Bestuur van de Stichting SSF .