Talentenfonds

Inleiding.
Op initiatief van de gemeenteraad heeft de Gemeente Den Haag per 1 januari 2002 het Haags Jongeren Talentenfonds ingesteld en dat vervolgens in beheer gegeven aan de Stichting Samenwerking Sociale Fondsen. Aan dit fonds hebben naast de Gemeente Den Haag ook Fonds 1818, de Stichting Levi Lassen, de M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting en de Stichting Boschuysen een bijdrage geleverd.

Doelstelling.
Het verstrekken van bijdragen aan Haagse ingezetenen tot 18 jaar die vanwege financiële omstandigheden worden belemmerd in de ontwikkeling van een bijzonder talent op het terrein van sport, kunst, cultuur of wetenschap.

De aanvraagprocedure.
Deze wijkt enigszins af van de gebruikelijke procedure bij de Stichting Samenwerking Sociale Fondsen. Ouders en/of verzorgers kunnen rechtstreeks een aanvraag indienen (mag ook via de gebruikelijke wegen) door middel van:
Een volledig ingevuld formulier van de Stichting SSF , vergezeld van;

  • bewijs van inkomen en (indien van toepassing) opgave van schulden en bewijzen van aflossing;
  • een brief waarin het gevraagde wordt omschreven, met exacte opgave van de kosten;
  • een aanbeveling van een onafhankelijk deskundige, waaruit het bijzondere talent èn de noodzaak van de maken kosten blijkt (bijv. uitnodiging voor bondstraining, uitnodiging voor een masterclass, aan te schaffen instrumenten of apparatuur; maar ook kosten ivm vervoer om bijzondere trainingen of anderszins bij te kunnen wonen).

Hoogte van de uitkering.
Een uitkering zal in de regel niet hoger zijn dan € 1350.

Uitsluitingen.                                                                                                                                                                                                                Voor voetbal- zwem-, en wielrentalenten wordt geen bijdrage verstrekt, daar deze sporten hun eigen circuits hebben waarbinnen talenten tot ontwikkeling kunnen worden gebracht

Besluitvorming.
De besluitvorming vindt plaats op het bureau van de Stichting SSF.

Niet eens met het besluit?
Als de aanvrager zich niet kan vinden in het besluit van het bureau van de Stichting SSF , dan kan hij of zij binnen 4 weken een schriftelijk verzoek tot herziening bij het Algemeen Bestuur indienen.